KPD Services

Software voor de Bouw

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied en definities

1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties door KPD Services (hierna KPD) verricht voor een natuurlijke - of (al dan niet publiekrechtelijke) rechtspersoon (hierna de Klant).

1.2 Geen enkele bepaling in documenten van de Klant (onder meer diens algemene voorwaarden) is van toepassing op de door KPD geleverde/te leveren prestaties. Indien de schriftelijke voorkeur zou worden gegeven aan andere algemene voorwaarden gelden onderhavige Algemene Voorwaarden aanvullend.

1.3 Door het aangaan van een overeenkomst met KPD kent en aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden. De Klant verklaart de betekenis van alle in deze Algemene Voorwaarden, eventuele aanvullingen erop en in de offerte voorkomende technische begrippen te kennen en te begrijpen.

1.4 Onder Overmacht wordt, voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, verstaan: iedere gebeurtenis waar KPD redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lockout, vertragingen of onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, oproer, brand, bevelen, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, daden van derden, ... onverschillig of deze problemen zich voordoen bij KPD of bij Klant en zonder dat KPD verplicht is de invloed daarvan aan te tonen.

Artikel 2: Offertes

2.1 Alle prijsoffertes uitgaande van KPD hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 maand, tenzij schriftelijk anders vermeld.

2.2 De prijsoffertes worden vrijblijvend en zonder verbintenis van KPD bij wijze van inlichting op aanvraag verschaft.

2.3 In elk geval behoudt KPD al haar rechten van intellectuele eigendom op het concept van de geleverde software. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van KPD mogen deze geenszins verder worden gebruikt, gekopieerd of verhandeld.

Artikel 3: Bestellingen

3.1 Bestellingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door KPD werden aanvaard. Voor elk document is een afzonderlijke schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding vereist.

3.2 KPD zal haar verplichtingen van de overeenkomst uitvoeren naar best vermogen.

3.3 In geval van annulatie van de bestelling, opzegging van de overeenkomst of er door toedoen van de Klant geen uitvoering aan kan gegeven worden, zal de schade van KPD minimaal begroot worden op 30% van de prijs, onverminderd het recht voor KPD om eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

3.4 Vanaf de datum van de ingebrekestelling tot betaling van deze schade is op het bedrag van de schadevergoeding een moratoire intrest van 10% verschuldigd.

3.5 Geplande werkdagen kunnen zonder kosten worden geannuleerd indien de annulatie ten laatste 24 uur voordien per fax of elektronische post is gebeurd. Bij gebreke hieraan zal de voorziene prestatie volledig worden gefactureerd en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Zo de annulatie gebeurt voor 14 uur van de dag voor de geplande interventie, zal slechts 50% van de voorziene prestatie worden aangerekend.

3.6 KPD behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling te schorsen wanneer de rekening van de Klant bij KPD een negatief opeisbaar saldo vertoont of wanneer de Klant blijk geeft van een financieel onvermogen of van een negatieve solvabiliteit.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De prijs is deze welke voorkomt in de offerte en/of bestelling. Prijscalculaties zijn indicatief en niet bindend.

4.2 De prijs is exclusief verplaatsingskosten, opleidingskosten en BTW, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende vermelding.

4.3 De Klant kan geen schuldvergelijking toepassen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en risicoregeling

5.1 De geleverde materialen blijven eigendom van KPD tot op het ogenblik van algehele betaling, in voorkomend geval inclusief moratoire intresten en de forfaitaire schadevergoeding. Wanneer de Klant de koopprijs van de materialen nog niet (volledig) heeft betaald zal de Klant derden (bijvoorbeeld een curator of schuldeisers) per aangetekend schrijven in kennis stellen van het eigendomsrecht van KPD, telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen, onder meer doch niet beperkt tot het geval waarin een derde beslag dreigt te leggen of heeft gelegd op de goederen. De Klant zal KPD hiervan onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte brengen.

5.2 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft KPD het recht om, naast de onmiddellijke beËindiging van de overeenkomst, de reeds geleverde materi-alen terug op te halen met behoud van de reeds vereffende sommen als schadevergoeding.

5.3 De Klant maakt zich sterk dat, op eerste verzoek van KPD, meegedeeld zal worden waar de materialen zich bevinden, en dat deze op kosten en risico van de Klant terug ter beschikking zullen worden gesteld van KPD, indien KPD daarom verzoekt. Voor zoveel als nodig wordt bij deze aan KPD een onherroepelijk mandaat tot terugname verleend alsook een mandaat om hiertoe de nodige lokalen te betreden.

5.4 Het risico van de verkochte materialen gaat op de Klant over op het ogenblik van de wilsovereenstemming over de voorwaarden van de koop. Hierin is ook het risico in geval van vreemde oorzaak, toeval en overmacht, of gelijkaardige omstandigheden in hoofde van welke partij dan ook, begrepen.

Artikel 6: Betaling

6.1 Onze facturen zijn betaalbaar op de aangeduide vervaldatum zoals vermeld op de respectievelijke facturen. Facturen zijn betaalbaar op de zetel van KPD te Halen behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

De facturen zijn als volgt door de Klant aan KPD betaalbaar:

  • Basislicenties en hardware: 30% bij bestelling (onmiddellijk), 70% bij levering/installatie
  • Jaarlijks onderhoud op licenties en/of maatwerk: jaarlijks op voorhand voor de geldende vervaldag
  • Maatwerk: op maandelijkse basis ‡ rato van de gepresteerde werken per maand
  • Begeleidende en andere diensten: op maandelijkse basis ‡ rato van de gepresteerde dienst per maand

6.2 De factuur is voldaan indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van KPD. Alle bankkosten verbonden aan de inning van het bedrag zijn voor rekening van de Klant. Aangestelden zijn niet bevoegd betalingen te ontvangen.

6.3 Facturen die niet per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na verzending ervan betwist worden, worden als definitief aanvaard beschouwd.

6.4 Indien een factuur op de vervaldag niet of onvolledig is betaald, wordt deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaand saldo met een minimum van 50 EURO. Tevens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd aan 10% vanaf de vervaldag van de factuur (indien de wettelijke intrestvoet hoger is wordt deze toegepast). Bovendien worden advocaatkosten, en eventuele andere relevante invorderingskosten, gemaakt voor de inning van openstaande facturen, in rekening gebracht ten laste van de Klant.

6.5 De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van een vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Verwijlintresten (cf. art. 6.4.) zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet-vervallen facturen opeisbaar worden. Forfaitaire schadevergoeding is verschuldigd overeenkomstig art. 6.4.

6.6 KPD kan op ieder ogenblik de nodige waarborgen eisen van de Klant. Deze waarborgen gelden als opschortende voorwaarde voor het tot stand komen of de verdere uitvoering van de overeenkomst.

6.7 In de mate de Klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft KPD het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.

6.8 Vertraging in de betaling door de Klant van bepaalde voorschotten op de verkoopprijs, kan aanleiding geven tot een evenredige vertraging in de leveringstermijn.

6.9 KPD heeft het recht om, ingeval van niet-tijdige betaling, de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, tot buitengerechtelijke ontbinding over te gaan (zonder dat er hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is), of - naar keuze van KPD - de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vragen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding van KPD bij (vroegtijdige) beËindiging van de overeenkomst. Deze schade wordt forfaitair en onherroepelijk begroot op 30% van het overeengekomen factuurbedrag, onverminderd het recht van KPD om haar eventuele hogere schade te bewijzen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Alle gevallen van Overmacht ontslaan KPD van haar aansprakelijkheid voor wat betreft het niet uitvoeren van haar verplichtingen binnen de vastgestelde termijn. In geval van Overmacht is KPD gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd hetzij gedurende de Overmachtsperiode op te schorten hetzij te annuleren zonder dat KPD gehouden is tot schadevergoeding.

7.2 KPD is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of zaken, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of werken of iedere andere tekortkoming, indien de goederen of werken door de klant geplaatst, geladen, gestockeerd, gebruikt of verwerkt worden zonder inachtneming van de specifieke instructies of gebruiksvoorwaarden van KPD, waarvan de Klant verklaart deze te kennen. In geval van ontbrekende goederen of werken is KPD alleen maar gehouden tot het aanvullen der ontbrekende goederen of werken. De materialen en producten zijn gewaarborgd conform de garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier der materialen en producten en dit gedurende een gelijke periode vanaf hun levering. De waarborg is in elk geval beperkt tot de vervanging en/of herstelling van de onderdelen die defect zijn tengevolge van een constructiefout, de verplaatsingskosten en heen- en terugzendingskosten.

De waarborg sluit elke andere schadevergoeding uit. KPD draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan goederen geleverd in onbewoonde, bewoonde of onafgewerkte gebouwen. De Klant is in dat geval verantwoordelijk voor het toezicht op de geleverde goederen.

KPD kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen en/of gegevensverlies. KPD verleent geen impliciete noch expliciete garantie op haar prestaties; de prestaties waartoe KPD zich verbindt houden een middelenverbintenis in en kunnen nooit als resultaatsverbintenis beschouwd worden. De opdrachtgever(s) blijven ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en vorm van de geleverde prestaties en producten, die door hem/hen besteld werden bij KPD, verbonden aan de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. De opdrachtgever(s) vrijwaren KPD ook voor alle aanspraken van derden. KPD kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestaties van deze derden.

De aansprakelijkheid van KPD is ook slechts beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet-conforme deel van de prestatie en kan geen aanleiding geven tot enige andere vergoeding. KPD is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord. Indien KPD aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt tot:

  • In geval van levering van goederen: het factuurbedrag
  • In geval van dienstverlening: het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

7.3 KPD is, behoudens haar eigen bedrog of opzettelijke fout, niet verantwoordelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer : financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten). De Klant doet dienaangaande afstand van verhaal ten aanzien van KPD en/of haar aangestelden. In het geval van bedrog of opzettelijke fout van haarzelf, zal de maximale aansprakelijkheid van KPD voor incidentele schade of gevolgschade de aankoopprijs van het materiaal niet overschrijden.

Artikel 8: Garantie en support en opleiding

8.1 Inzake garantie hanteert KPD enkel de standaardgaranties die door de fabrikanten op hun producten verleend wordt. Inzake garantie op door KPD uitgevoerde software-ontwikkeling, diensten of installaties verleent KPD gedurende maximaal 1 maand na oplevering en/of ingebruikname ervan door de klant garantie en support op de door KPD geleverde software, diensten en installaties. Deze garantie en support is enkel kosteloos en ten laste van KPD voor zover het daadwerkelijke en aantoonbare productiefouten betreft in door KPD opgeleverde software, diensten of installaties. In alle andere gevallen is deze support betalend. KPD kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verkeerdelijk gebruik, manipulaties en nalatigheid door de klant noch in geval van overmacht. KPD beschouwt het als de verantwoordelijkheid van de klant-opdrachtgever alle, volledige en duidelijke informatie en medewerking aan haar te verstrekken, die nodig zijn voor de succesvolle uitvoering en werking van software-ontwikkeling, diensten of installaties door KPD. KPD distantieert zich van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid indien dit door klant-opdrachtgever niet gerespecteerd werd.

8.2 KPD geeft geen opleiding in de door haar opgeleverde software, diensten en installaties tenzij uitdrukkelijk in de offerte vermeld.

8.3 Van al deze bepalingen kan enkel ten uitzonderlijken titel en mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord door elk der partijen afgeweken worden.

Artikel 9: Einde van de overeenkomst

9.1 KPD heeft het recht een einde te stellen aan de overeenkomst door eenvoudige uiting van haar wil zonder aanmaning of enige formaliteit in de volgende gevallen: 1. Niet vervulling door de Klant van een van haar wettelijke of contractuele verbintenissen, 2. Ontbinding of overdracht van de onderneming van de Klant of indiciën dat de Klant zijn beroepsactiviteit staakt, 3. Staking van betaling door de Klant, 4. Aanvraag om uitstel van betaling door de Klant, 5. Faillissement van de Klant, 6. Overlijden van de Klant, 7. Beslag ten laste van de Klant.

9.2 De Klant zal alle voor KPD schadelijke of kostelijke gevolgen van zijn nalatigheid moeten dragen. Al hetgeen de Klant aan KPD verschuldigd is, wordt in voorkomend geval onverwijld en ten volle opeisbaar.

Artikel 10: Ondeelbaarheid

De nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meerdere van deze bepalingen tast geenszins de geldigheid van de andere voorwaarden aan. De nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meerdere van deze bepalingen vormt in geen geval een reden om de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 11: Jurisdictie en toepasselijk recht

11.1 In geval van geschil over een overeenkomst tussen de Klant en KPD, welke ook de aard en de plaats van de levering of prestaties mogen zijn, zullen uitsluitend de Rechtbanken van Leuven bevoegd zijn. De partijen kiezen woonplaats op de in de overeenkomst, de factuur of de bestelbon vermelde adressen. Indien de adressen verschillen zal de hiervoor aangehaalde volgorde bepalend zijn voor het juiste adres. Alle akten en exploten zullen op deze adressen betekend worden. Nochtans behoudt KPD zich het recht voor de betekeningen te doen aan het laatst door de Klant aan KPD opgegeven adres.

11.2 Al onze contracten zijn onderworpen aan de Belgische Wetgeving.

Tevreden klanten